Voorwaarden

Verfrestant is een platform dat uit maatschappelijk oogpunt vraag en aanbod van verfrestanten bij elkaar wil brengen. Iedereen is welkom, om naast het aanbieden van verf en aanverwante producten, het aanbod te bekijken en hierop te reageren.

Verfrestant brengt het contact tot stand middels de site, maar is niet betrokken bij of verantwoordelijk voor de afspraken en transacties tussen zoekers en aanbieders. Daarom kan verfrestant.nl niet controleren op kwaliteit, veiligheid en legaliteit van het aanbod, de juistheid van de aangeboden verfproducten, de bevoegdheid van aanbieders om verfrestanten aan te bieden en de bevoegdheid van zoekers om transacties aan te gaan. Onze dienst is slechts toegankelijk voor personen die naar Nederlands recht juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, is onze website enkel toegankelijk voor minderjarigen indien deze daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd deze zelfstandig verricht.

Verfrestant wil slechts aanbieders en zoekers van verfrestanten tot elkaar brengen. Verfrestant is echter nooit partij in een overeenkomst die gesloten wordt tussen aanbieder en zoeker door middel van het gebruik van onze site. Indien u een geschil heeft met één of meerdere gebruikers, dient u zelf zorg te dragen voor de oplossing. Bij het gebruik van verfrestant vrijwaart u verfrestant en al haar medewerkers van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, die verband houden met deze geschillen.

Biedingen

Verfrestant is geen veilingsite. Via de mail is het mogelijk een bod te brengen op verfrestanten van een aanbieder. Een aanbieder is echter geenszins verplicht hierop in te gaan en dit bod is voor de zoeker niet bindend. Verfrestant is niet verantwoordelijk voor het verloop en de gevolgen van dit proces.

Verwijzingen naar websites of diensten van derden
De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast uw aanbod. Verfrestant heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Het is niet toegestaan de website van verfrestant of enige inhoud daarvan te gebruiken, waaronder mede verstaan het op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen van de (inhoud van) de website, anders dan conform het doel van de website. Dit houdt tevens onder meer in dat het u niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van verfrestant, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

Handelen in strijd met de voorwaarden van Verfrestant
Verfrestant behoudt zich het recht voor om u uit te sluiten van elk verder gebruik van de site indien u op enige wijze naar de mening van Verfrestant en haar medewerkers, in strijd handelt met de voorwaarden van verfrestant. Verfrestant behoudt onverminderd het recht van verfrestant  om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen en schadevergoeding te eisen. Verfrestant kan onder meer – doch niet uitsluitend – één of meer van de volgende acties ondernemen (al dan niet na voorafgaande waarschuwing):

  • Schorsing of verwijdering van uw account,
  • beperken van functionaliteiten (bijvoorbeeld het kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland),
  • verstrekking van (persoons)gegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden), zoals uitgelegd in ons Privacybeleid.

Voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden en/of de Beleidsregels zijn:

  • aanbod waarin geen concreet product of dienst wordt aangeboden,
  • aanbod waarin producten en diensten worden aangeboden die geen verf of aanverwante producten zijn
  • aanbod waarin verboden of verdachte objecten en diensten worden aangeboden,
  • aanbod die inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden,
  • aanbieders of vragers die andere gebruikers benaderen voor eigen producten en/of diensten (spam) en/of een groot aantal berichten in korte tijd aan gebruikers versturen via de website van Verfrestant,
  • gebruikers (zoekers en aanbieders) wiens handelen leidt tot klachten van andere gebruikers;
  • gebruikers (zoekers en aanbieders) van wie sterke vermoedens bestaan dat zij in strijd met onze voorwaarden handelen.

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan Verfrestant.nl bovendien haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland).

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via info@verfrestant.nl